Projektai

Tęsiame projektinę veiklą:
• praturtiname ugdymo procesą įvairiais ekologiniais, pažintiniais – tyrinėjimo, kūrybiškumą skatinančiais renginiais ir veiklomis,
• įtraukiame ugdytinių tėvelius į aktyvią kūrybinę ir edukacinių erdvių kūrimo bei tobulinimo veiklą,
• sėkmingai taikome lauko pedagogikos elementus.

Darželyje įgyvendinami (įgyvendinti) ekologiniai ir lauko pedagogikos projektai:

Idėjos savarankiškai vaikų veiklai su tėvais panaudojant gamtinę medžiagą (įgyvendinama nuo 2020 m. kovo mėn.)
Oi, šermukšniau, šermukšniau, ar auginai uogeles? (įgyvendintas 2019 m. rugsėjo – gruodžio mėn.)
Rudens karoliai (įgyvendintas 2019 m. rugsėjo – lapkričio mėn.)
Laisvieji žaidimai lauke (įgyvendintas 2019 m. birželio – spalio mėn.)
Darželio bendruomenės telkimas aplinkos tvarkymui (įgyvendintas 2019 m. balandžio-gegužės mėn.)

Mokausi pažinti skaičius, skaičiuoju (panaudojant gamtinę medžiagą) (įgyvendintas 2019 m. rugsėjo-spalio mėn.)

Idėjų projektams randame:
- Cornell J. Sharing Nature with Children. The Classic Parents` and Teachers` Nature Awareness Guidebook
- Outdoor Learning. Practical guidance, ideas and support for teachers and practitioners in Scotland
www.educationscotland.gov.uk
- Erasmus+ projektų (eLearning from Nature – „E-mokymasis iš gamtos“ ir „Atgal į gamtą: į aplinką augti, kurti, tyrinėti“) medžiaga ir apibendrinta patirtis

 

programos logotipas mėlynas jpg formatu  Nuo 2019 09 01 iki 2022 08 31 darželis dalyvauja projekte kaip asocijuotas partneris ERASMUS+ KA201 projekte Socio-emotional Capacity Building in Primary Education" (SMILE) (liet. Socialinių-emocinių gebėjimų lavinimas pradinio ugdymo klasėse), kuris (pedagogai, tėvai) prisijungs prie projekto sukurtų rezultatų testavimo ir vertinimo, dalyvavimo seminaruose socialinių-emocinių gebėjimų lavinimo tema. Įgiję patirties ir pagerinę savo socialinius -emocinius įgūdžius, suaugusieji pavyzdžiu ir patirtimi perduos žinias vaikams. Projekto tikslas: skatinti socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymą pradinio ugdymo įstaigų bendruomenėse.

 

programos logotipas mėlynas jpg formatu Nuo 2019-07-01 iki 2020-06-30 įgyvendinamas ERASMUS+ KA1 projektas Back to the Nature: to the Environment to Grow up, to Create , to Explore (liet. „Atgal į gamtą: į aplinką augti, kurti, tyrinėti“)  Projekto tikslas: Pagerinti pedagogų darbo kokybę, žinias, paskatinti naujų metodų (taikant lauko pedagogiką) naudojimą, palaikyti gerosios patirties perėmimą ir dalinimąsi, užtikrinti darželio atvirumą ir multikultūriškumo vystymą.

 

Nuo 2019-05-07 iki 2021-05-07 darželyje įgyvendinamas projektas „Vaikų sveikos gyvensenos akademija“. Projekto tikslas – gerinti jaunosios kartos Kauno apskrityje mitybos raštingumą, psichikos sveikatą (savivertė, emocijos ir jausmai, savitvarda, pozityvus, konstruktyvus mąstymas ir saviraiška), kasdieninės veiklos ir poilsio režimą. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-K-629 „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje

 

 Nuo 2018 -09-01 iki 2020-12-31 darželyje įgyvendinama projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ (Nr. 09.2.2 ESFA –V-729-03-0001) veikla - „Psichologinės pagalbos plėtra“

 

programos logotipas mėlynas jpg formatu Darželis nuo 2018-09-01 iki 2019-08-31 dalyvauja ERASMUS+ KA1 projekte The Path of Creativity Development: From Educators towards Children (liet. Kūrybiškumo ugdymo kelias: nuo ugdytojų link vaikų“) (plačiau skaitykite)

healthedueu erasmus

Mūsų darželis ( nuo 2016-10-01) dalyvauja tarptautiniame ERASMUS+ KA2 Strateginių partnerysčių projekte „Innovative teaching methodology of health friendly nutrition development and practice in pre-primary and primary education“ (HealthEDU) (liet. ,,Sveikatai palankios mitybos inovatyvaus mokymo metodologijos vystymas ir praktika ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme”) (projekto Nr. 2016-1-LT01-KA201-023196), kaip institucijos naudos gavėja. (plačiau skaitykite čia)

erasmus enature

Kauno paramos Valdorfo pedagogikai bendrija „Šaltinėlis", kaip projekto asocijuotas partneris, dalyvauja Erasmus+ KA2 projekte "E-learning from Nature" (E-mokymasis iš gamtos) (plačiau skaitykite)

 

Darželio "Šaltinėlis" bendruomenė nuo 2015 m. yra iniciatyvos Eko karta "Žalia pėda" dalyvė. Jau kelinti metai kartu su vaikais kuriame teminius sodelius, sodininkavimo veiklą naudojame vaikų ekologinio ugdymo sąmoningumo bei svarbių gyvenimo įgūdžių ugdyme (nario pažyma)

 

Kauno paramos Valdorfo pedagogikai bendrija „Šaltinėlis" 2013 metais įgyvendina paprojektį „Gyvybingo Valdorfo ikimokyklinio ugdymo įstaigos bendruomenės modelio kūrimas Lietuvoje" finansuojamą iš Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje.

Daugiau apie paprojektį skaitykite darželio svetainės puslapyje "NVO/Asociacija Paramos Vadorfo pedagogikai bendrija „Šaltinėlis"