Svetainė naudoja slapukus (ang.: cookies) !

Slapukai reikalingi, kad svetainė veiktų ir kad galėtumėte naudotis jos funkcijomis: ją naršyti, prisijungti prie svetainės ir t.t.
Taip pat svetainė naudoja trečiųjų šalių slapukus svetainės lankomumo analizei (Google analytics).
Šie ir būtinieji slapukai negali būti išjungti.

Ugdymo principai ir nuostatos. Ugdymo kokybės samprata

Darželio pedagogai vadovaujasi principais, išdėstytais Lietuvos ikimokyklinio ugdymo koncepcijoje, Švietimo įstatyme, priešmokyklinio ugdymo programoje: humaniškumo, demokratiškumo, atsinaujinimo, prieinamumo, lygių galimybių, kontekstualumo, efektyvumo, tėstinumo, veiksmingumo. Laikantis šių principų, savo įstaigoje ypač išskiriame ugdymo(si) procesą apsprendžiančius principus:

Pavyzdžio-pamėgdžiojimo - didžioji dalis to, ką vaikas išmoksta ikimokykliniame amžiuje, yra perteikiama suaugusiojo veiklos pavyzdžiu. Pedagogai iškelia sau tokius kasdienius uždavinius, kad būtų verti vaikų mėgdžiojimo.

Ritmiškumo - visas ugdymo(si) procesas pagrįstas metų, mėnesio, savaitės ir dienos ritmu, nes ta padeda pajausti bendrą žmogaus ir gamtos gyvenimo ritmą, teikia darnos vaiko vidiniam gyvenimui, suteikia jam stabilumo ir saugumo jausmą;

Humaniškumo - užtikrinamas asmenybės vystymosi vientisumas. Tikima geraisiais vaiko pradais, jo galiomis įveikti sunkumus.

Individualizavimo - kiekvienas vaikas į darželį ateina su sava patirtimi, todėl ugdymas grindžiamas kiekvieno vaiko geriausiai susiformavusiais gebėjimais, sudarant sąlygas tobulinti tas sritis, kurios buvo išugdytos mažiau;

Integralumo - visos vaiko raidos sritys - fizinė, intelektualinė, emocinė, socialinė - yra neatsiejamos.

Kūrybiškumo - vaiko santykis su aplinka formuojamas visame ugdymo(si) procese, kur svarbu ne žinių kiekis, bet sugebėjimas jas kūrybiškai panaudoti;

Socialumo - individo ir bendruomenės, skirtingų socialinių sluoksnių, tautybės - rasių, šeimų įvairovės (mišrios, daugiavaikės, nepilnos) santykio svarba;

Estetiškumo - estetiniai vaiko išgyvenimai - svarbiausias dvasinio brendimo veiksnys, kito asmens ir aplinkos vertingumo ir autentiškumo suvokimo rodiklis.

Vertybės

- Valdorfo pedagogikos filosofija
- Socialinės trinarystės idėja
- Vaikystė - savaiminė vertybė
- Šeima
- Nuolatinis mokymasis
- Bendruomeniškumas, kolegialumas

Ugdymo kokybės samprata Valdorfo darželyje „Šaltinėlis"

Pagrindiniai postulatai: 

  • Tėvai yra pirmieji ir labiausiai įkvepiantys ugdytojai;
  • Vaikai mokosi per žaidimą;
  • Vaikai mokosi kaip socialinės grupės nariai.

Vaikystės kokybė Maslow poreikių hierarchijos požiūriu (žiūrėti čia)

Ugdymo kokybės samprata (žiūrėti čia)

Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemos aprašas