Teisės aktai

IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Nacionaliniai

Lietuvos Respublikos Konstitucija (atsisiųsti dokumentą)

Vaiko teisių konvencija (atsisiųsti dokumentą)

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas
2003 m. birželio 28 d. Nr. IX-1630
(ikimokyklinis ugdymas įteisintas kaip atskira švietimo sistemos struktūros dalis)

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija (atsisiųsti dokumentą)

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 (atsisiųsti dokumentą)

Netradicinio ugdymo koncepcija (atsisiųsti dokumentą)

Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatos
Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 4 d. nutarimas Nr. IX-1700
(įteisinta nuostata sumažinti socialinę atskirtį ir skurdą, išplečiant ikimokyklinio ugdymo paslaugas, visų pirma jas atveriant socialinę atskirtį patiriantiems ir socialinės rizikos šeimų vaikams)

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija
Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. IX-1569
(numatyti pagrindiniai vaiko geros politikos siekiai vaiko aprūpinimo, vaiko dalyvavimo ir vaiko apsaugos srityse, nurodytos vaiko gerovės įgyvendinimo strateginės gairės)

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. ISAK-627
(nurodomi reikalavimai ikimokyklinio ugdymo programai)

Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. ISAK-842
(reglamentuotas švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančioms šeimoms teikimas)

Pavyzdinis auklėtojo pareigybės aprašymas
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. ISAK-2249
(reglamentuota auklėtojo, įgyvendinančio ikimokyklinio ugdymo programą, profesinė veikla)

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. ISAK-1557
(pateikiamas rekomenduojamas instrumentas ikimokyklinės įstaigos veiklos kokybės įsivertinimui ir tobulinimui)

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. ISAK-1736 "Dėl švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
(nustatytos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų, pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygos)


Kauno miesto savivaldybės

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimas Nr. T-561 "Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. Nr. T-331 "Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos" pakeitimo (reglamentuota vaikų priėmimo į ikimokyklines grupes tvarka)

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimas Nr. T-349 "Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse" (nuo 2012-01-01 pakeista miesto Tarybos 2011-12-08 sprendimu Nr. T-669)
(nustatyta užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse grupėse mokėjimo tvarka, nurodytos užmokesčio mokėjimo lengvatos)

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimas Nr. T-350 "Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse"
(nustatytas maitinimo normos mokestis lopšelio ir darželio grupėse, reglamentuotas maitinimų skaičiaus nustatymas ir pasirinkimas)

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 27 d. sprendimas Nr. T-31 "Dėl švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaikus namuose auginančioms šeimoms, gyvenančioms Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
(reglamentuota švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaikus namuose auginančioms šeimoms teikimo tvarka, numatytos bendros veiklos su Vaiko teisių apsaugos tarnyba vaiko ir šeimos labui galimybės)