Svetainė naudoja slapukus (ang.: cookies) !

Slapukai reikalingi, kad svetainė veiktų ir kad galėtumėte naudotis jos funkcijomis: ją naršyti, prisijungti prie svetainės ir t.t.
Taip pat svetainė naudoja trečiųjų šalių slapukus svetainės lankomumo analizei (Google analytics).
Šie ir būtinieji slapukai negali būti išjungti.

Teisės aktai

IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Nacionaliniai

Lietuvos Respublikos Konstitucija (atsisiųsti dokumentą)

Vaiko teisių konvencija (atsisiųsti dokumentą)

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas (atsisiųsti dokumentą)
2003 m. birželio 28 d. Nr. IX-1630
(ikimokyklinis ugdymas įteisintas kaip atskira švietimo sistemos struktūros dalis)

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija (atsisiųsti dokumentą)

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 (atsisiųsti dokumentą)

Netradicinio ugdymo koncepcija (atsisiųsti dokumentą)

Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatos (atsisiųsti dokumentą)
Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 4 d. nutarimas Nr. IX-1700
(įteisinta nuostata sumažinti socialinę atskirtį ir skurdą, išplečiant ikimokyklinio ugdymo paslaugas, visų pirma jas atveriant socialinę atskirtį patiriantiems ir socialinės rizikos šeimų vaikams)

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija (atsisiųsti dokumentą)
Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. IX-1569
(numatyti pagrindiniai vaiko geros politikos siekiai vaiko aprūpinimo, vaiko dalyvavimo ir vaiko apsaugos srityse, nurodytos vaiko gerovės įgyvendinimo strateginės gairės)

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas (atsisiųsti dokumentą)
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. ISAK-627
(nurodomi reikalavimai ikimokyklinio ugdymo programai)

Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas (atsisiųsti dokumentą)
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. ISAK-842
(reglamentuotas švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančioms šeimoms teikimas)

Pavyzdinis auklėtojo pareigybės aprašymas (atsisiųsti dokumentą)
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. ISAK-2249
(reglamentuota auklėtojo, įgyvendinančio ikimokyklinio ugdymo programą, profesinė veikla)

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika (atsisiųsti dokumentą)
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. ISAK-1557
(pateikiamas rekomenduojamas instrumentas ikimokyklinės įstaigos veiklos kokybės įsivertinimui ir tobulinimui)

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2021-09-02)


Kauno miesto savivaldybės

"Vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas" (atsisiųsti dokumentą)

"Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. Nr. T-331 "Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos" pakeitimo (reglamentuota vaikų priėmimo į ikimokyklines grupes tvarka) (atsisiųsti dokumentą)

 "Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas"  (atsisiųsti dokumentą)
(nustatyta užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse grupėse mokėjimo tvarka, nurodytos užmokesčio mokėjimo lengvatos)

 "Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse" (atsisiųsti dokumentą)
(nustatytas maitinimo normos mokestis lopšelio ir darželio grupėse, reglamentuotas maitinimų skaičiaus nustatymas ir pasirinkimas)

 "Dėl švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaikus namuose auginančioms šeimoms, gyvenančioms Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (atsisiųsti dokumentą)
(reglamentuota švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaikus namuose auginančioms šeimoms teikimo tvarka, numatytos bendros veiklos su Vaiko teisių apsaugos tarnyba vaiko ir šeimos labui galimybės)