Valdorfo darželio „Šaltinėlis“ taryba

 M. Astrauskas, III grupės tėvų atstovas - pirmininkas
A. Razomaitienė, III grupės auklėtoja – sekretorė
J. Raubienė, logopedė - narė
M. Bružaitė, III grupės auklėtoja - narė
A. Korolkovas, II grupės tėvų atstovas – narys
K. Kiūpelytė, IV grupės tėvų atstovė – narė
A. Jefimovienė, direktorės pavaduotoja administracijai ir ūkiui - narė
J. Bruožienė, virėja - narė

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Pirmininkė - Jūratė Tatolytė, pavaduotoja ugdymui
nariai:
Ilona Babachinienė, auklėtoja metodininkė, sekretorė
Jadvyga Raubienė, logopedė ekspertė
Rima Tamašauskienė, auklėtoja metodininkė
Edita Kalkienė, muzikos vyresnioji mokytoja
Aurika Razomaitienė, auklėtoja metodininkė
Audronė Bukmanaitė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė – Jadvyga Raubienė, logopedė ekspertė
Nariai:
Jūratė Tatolytė, pavaduotoja ugdymui
Ilona Babachinienė, auklėtoja metodininkė
Vuta Stankauskienė, vyresnioji auklėtoja
Julija Astrauskienė, tėvų atstovė

Sekretorė - Raisa Juodeikienė, vyresnioji auklėtoja

 

Darželio vidaus audito darbo grupė

Koordinatorė - Audra Liaudanskienė, direktorė
Nariai:
Ilona Babachinienė, auklėtoja metodininkė
Milda Bružaitė, auklėtoja
Eglė Supronaitė, auklėtoja

 

 Darbo taryba

Vita Stankauskienė, vyresnioji auklėtoja – pirmininkė
Jadvyga Raubienė, logopedė ekspertė - narė
Ilona Babachinienė, auklėtoja metodininkė - narė

Darbo taryba yra nepriklausomas darbuotojams atstovaujantis organas LR darbo kodekso nustatytais atvejais ir tvarka.