111

Mūsų darželis tapo tarptautinio InCrea+ (Įtraukusis kūrybingumas ugdant meninius gebėjimus) projekto (angl. INclusive CREAtivity through Educational Artmaking) asocijuotu partneriu. Tai puiki proga įsilieti į projektą, sužinoti daugiau apie įtraukųjį ugdymą, meninių veiklų galimybes įtraukiojo ugdymo stiprinime, bendrauti ir bendradarbiauti.

     Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam vaikui, o menai ne tik suteikia idealų pagrindą įtraukiųjų praktikų taikymui, skatina mokymąsi bendradarbiaujant, sustiprina visų mokinių augimą mokantis bei asmenybės raidą, tačiau ir skatina kūrybinę raišką, stiprina problemų sprendimo gebėjimus, ugdo kritinio mąstymo įgūdžius, lavina tarpkultūrinę komunikaciją.
     Mūsų darželis kaip asocijuotas partneris, kurio pagrindinė atsakomybė dalyvauti mokymuose, ištestuoti metodinę medžiagą, pritaikyti siūlomas projekte veiklas darželyje kartu su ugdytiniais, duoti grįžtamąjį ryšį, bendradarbiauti bei viešinti projektą, prisijungė prie tarptautinio InCrea+ (Įtraukusis kūrybingumas ugdant meninius gebėjimus) projekto (angl. INclusive CREAtivity through Educational Artmaking).
     Projektas InCrea+ siekia suformuoti inovatyvų įtraukiojo švietimo taikymo bei gerovės puoselėjimo metodą, paremtą edukaciniu menų ugdymo turiniu bei praktiniu šio turinio įgyvendinimu.
Projekto partneriai 7 institucijos iš 6 Europos šalių (Lietuvos, Italijos, Turkijos, Ispanijos, Bulgarijos, Rumunijos). Projektą koordinuoja Kauno Juozo Grušo meno gimnazija ir projekte bendradarbiauja daugiau kaip 50 institucijų (mokyklų, neformalaus ugdymo institucijų, kultūros centrų, meno institucijų) per visas partnerines šalis.
     Projekto uždaviniai:
• Mokytojų ir specialistų gebėjimų ir kompetencijų įtraukiojo ugdymo aplinkoje stiprinimas;
• Naujų įgūdžių ir kompetencijų suteikimas kultūriniam ir kūrybiniam sektoriui, kuriuo tikimasi formuoti galimybes kurti naujas darbo vietas artimiausioje ateityje dabarties ir ateities šio sektoriaus profesionalams;
• Skatinimas socialiai įtraukti vidurinės mokyklos moksleivius, turinčius specialiųjų ugdymo poreikių, moksleivius iš mažumų grupių bei iš žemų pajamų šeimų (orientuojantis į 5–9 klases);
• Mokslo resursų, medžiagos, veiklų ir mokymosi modulių kūrimas, kuriais būtų puoselėjami kūrybingumas, kultūra, tarpkultūrinė komunikacija bei gerovė;
• Skatinimas menų specialistams, švietimo sistemos ekspertams bei mokytojams ieškoti galimų bendravimo erdvių.

     Darželio strateginis tikslas 2022-2024 metams - „Patobulinti vaiko ugdymo(si) kokybę, plėtojant įtraukųjį ugdymą“ todėl dalyvavimas asocijuoto partnerio projekte InCrea+ praturtintų ugdymo turinį naujomis meninės veiklos galimybėmis, sukurtų dermę tarp inovatyvių, mokslu grįstų ir laiko patikrintų metodų Valdorfo pedagogiką taikančiame darželyje.
     Įgyta patirtis ir žinios būtų tiesiogiai pritaikytos organizuojant ugdymo procesą, parenkant tinkamas menines ugdymo priemones ir metodus siekiant vaiko individualios pažangos ir sėkmingo mokymo(si) starto mokykloje, pagerintų pedagoginio ir administracinio personalo darbo kokybę, paskatintų bendruomenės įsitraukimą bei užtikrintų darželio atvirumą bendradarbiavimui.
Daugiau apie projektą rasite: https://increaplus.eu/lt/pradzia
Socialinis InCrea+ projekto tinklas: https://www.facebook.com/InCreaplus