eu flag erasmus Kauno Valdorfo darželis „Šaltinėlis“ nuo š. m. rugsėjo 1 dienos 12-a mėnesių įgyvendins Erasmus+ KA1 projektą „Kūrybiškumo ugdymo kelias: nuo ugdytojų link vaikų“ (Nr. 2018-1-LT01-KA101-046895). Šis projektas pilnai finansuojamas Europos Komisijos. Jis skirtas besimokančiųjų ir darbuotojų mobilumams.

Šio projekto dėka mūsų darželio pedagogės ir administracija turės galimybes pasidairyti ir patirti tai, kas vyksta Europoje, dalyvauti kursuose, aplankyti kitose šalyse esančius Valdorfo darželius ir grįžę žinias, patirtį ir praktiką pasėti darželyje, kartu laistyti, prižiūrėti ir laukti pražystančių rezultatų mūsų vaikuose. 

Pasirinktas kvalifikacijos kėlimo būdas - atviras ir patirtinis, pagrįstas kūryba, tyrinėjimu, eksperimentavimu. Darželio darbuotojams labai svarbu daugiau sužinoti apie ugdymą, kuris gali būti įdomus ir auginantis. Visa tai bus taikoma kasdieninėse veiklose, tad be galo džiugu, kad visą pridėtinę vertę pajus ne tik darbuotojai, bet ir vaikai, jų tėveliai, taigi visa bendruomenė. 

Dalyvaujant Projekte būtų ugdomi sociokultūriniai pedagogų gebėjimai, kurie padėtų vystyti į kūrybingumo ugdymą orientuotą švietimą. Per Europinę patirtį būtų galima sužinoti kokie kūrybiškumo taikymo metodai yra kitose šalyse, kaip jie veikia, įgytą patirtį būtų galima perkelti į mūsų šalies instituciją. Svarbu ir tai, kad pedagogai įgytų žinių apie kūrybines partnerystes (vaikas su vaiku, pedagogas su pedagogu, vaikas su pedagogu, vienos šalies pedagogas su kitos šalies pedagogu ir pan. ), sužinotų kaip labiau įtraukti šeimos narius į ugdymo procesą, koks yra šeimos vaidmuo ugdant kūrybiškumą kitose šalyse.

Mobilumo veiklos ir rezultatas leis įgyvendinti ir Darželio Strategijos tikslus, kurie siejami su Lietuvos (nacionaline) strategija, o ši atliepia Europines švietimo strategijas.

Šiek tiek išsamiau apie numatomus kvalifikacijos tobulinimo vizitus ir darbo praktiką/stebėjimą kituose darželiuose:

Kursuose "Drama in Education" (Atėnai, Graikija) pedagogės: Raisa ir Žiedė, patobulins ugdomosios aplinkos pritaikymo ankstyvojo amžiaus vaikų kūrybiškumo ir bendrųjų gebėjimų ugdymui, įgis žinių apie teatro ugdyme taikymo metodus, išplės požiūrį į kūrybiškumo sampratą, sužinos apie naujus vaikų įgalinimo ir įnorinimo dalyvauti kūrybiškoje veikloje šiuolaikiškus metodus, padės atrasti save kaip kūrybingas ir originalias asmenybes, nebijančias iššūkių dirbant su naująja karta. Plėtos saviugdą,  idėjų kūrimo, eksperimentavimo gebėjimus, savo didaktines kompetencijas, išmoks kurti dinamišką ir atvirą ugdymosi aplinką (grupės be sienų, ugdymąsi simuliuojanti aplinka, ir t.t.). Pagilins socialinius, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, gebėjimo dirbti multikultūrinėje aplinkoje, bei užsienio kalbos įgūdžius.

Kursuose "Creativity for teaching and professional growth" (pedagogės Vita ir Milda), mokysis taikyti įvairius, aktyvius, kūrybiškumą skatinančius ugdymo metodus, įvairias netradicines priemones ugdyme. Sužinos apie ugdymąsi per patirtį, kaip ugdymąsi padaryti įvairų ir įvairiems (atsižvelgiant į vaiko ugdymosi poreikius, galimybes bei asmenines savybes bei skirtingo ugdymosi tempo, būdų ir technikų galimybes), kaip ugdymąsi organizuoti tikslingumo principu, kuris grindžiamas giliu vaikų pažinimu, stebėjimu, apmąstymu ir įvertinimu. Planuojamos stiprinti/įgyti kompetencijos: kultūrinė raiška; iniciatyvumas; mokėjimas mokytis, kūrybiškumas.

Stažuotė (darbo stebėjimas institucijoje) Miuncheno priemiesčio Grosshaden Valdorfo darželyje (http://www.waldorfhaus-grosshadern.de)  (pedagogės Aurika ir Eglė). Pasirinktas Valdorfo darželis turi labai didelę patirtį, yra labai pažengęs bei turintis panašumų su mūsų Darželiu: visų pirma, abi institucijas vienija ta pati filosofija, Valdorfo ugdymo metodika, būtų itin verta įgyti patirties, žinių, pasidalinti patirtimi vaikų kūrybiškumo ugdymo ir pasirengimo mokyklai bei šeimų įtraukimo į vaikų ugdymą srityse. Vokietijos darželio išskirtinis bruožas – ryškus bendruomenės vaidmuo vaikų kūrybiškumo ir ekologiniame ugdyme. Vaikai turi galimybę daug laiko praleisti gamtoje. Grosshaden darželyje vaikų vaizduotė, kūrybiškumas, mąstymo gebėjimai lavinami per įvairius tautinius žaidimus, dainas, eilėraščius, šokius, todėl būtų vertinga perimti jų patirtį bei praplėsti projekto dalyvių kompetencijas ne tik metodologiniu (pedagoginiu) bet ir kultūriniu aspektu. Verta perimti darbo organizavimo modelį specifinėje mišraus amžiaus grupėje.  Tai ir darbas grupelėmis su mažiausiais ir didesniais, savitas dienos ritmas, pritaikomas skirtingoms amžiaus grupelėms, integruotas ir individualizuotas meninis ugdymas.  Mokymasis vieniems iš kitų: auklėtojų bendravimas su vaikais, vertinimas, pagarba, kantrybė, jų psichologinės ir pedagoginės žinios.

Kursai "Team building in the School" (administracijos darbuotojos: direktorė Audra ir pavaduotoja ugdymui Jūratė) padės palaikyti komandos sutelktumą, dialogo ir susitarimo kultūrą institucijoje, kūrybiškumą ir valią veikti. Darželyje veikia KVIPTC todėl vadovai atlieka ir suaugusiųjų konsultavimo bei kvalifikacijos kėlimo funkcijas, labai svarbi mokymosi su kitais ir iš kitų gebėjimo tobulinimas, nuolatinis mokymasis ir asmeninis tobulėjimas. Įgis žinių apie komandos būrimo, palaikymo fazes, metodus (team-building), įtraukiančius aktyvius mokymo metodus, sužinos kaip sukurti ugdymąsi stimuliuojančią aplinką, kaip telkti vietos, Darželio bendruomenę, siekiant vizijos ir ugdymo planų įgyvendinimo. Kursų programa siūlo kaip nusistatyti ir siekti geresnių strateginių tikslų, suprasti komandą jos formavimo ir bendradarbiavimo procese, suvokti teigiamus plėtros etapus, veiksmingus bendravimo įgūdžius, nustatyti komandos vadovo vaidmenį kuriant komandos dvasią, įgyti žinių apie efektyvias motyvacijos priemones, gebėti ištirti stipriąsias puses ir potencialą gerai struktūruotos ir subalansuotos komandos švietimo įstaigoje. Bus patobulintos strateginio vadovavimo kompetencijos, veiklos planavimo kompetencija, ugdymo įstaigos kultūros formavimo kompetencija, veiklos įsivertinimo ir gautų duomenų panaudojimo veiklos tobulinimui kompetencija bei bendrakultūrinė kompetencija, tarptautinio bendradarbiavimo bei užsienio kalbos įgūdžiai.

Ryšių su visuomene grupės narė
Vida Drąsutė